Polityka prywatności

Preambuła


 • W ramach usługi świadczenia aplikacji Platforma iGabinet i w ramach serwisów internetowych poświęconych tym rozwiązaniom, przykładamy ogromny nacisk na ochronę prywatności użytkowników naszych aplikacji oraz serwisów internetowych w których prezentowana jest nasza oferta usługowa. Poniżej publikujemy dokument objaśniający sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Platforma iGabinet Sp. z o.o. Sp. k.

  Szanując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: "RODO"), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych u, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), jak również szanując prawa każdego Użytkownika naszych aplikacji i serwisów internetowych, zobowiązani jesteśmy do zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności pozyskanych w ten sposób danych osobowych. Zachęcamy Państwa do zapoznanie się z treścią polityki prywatności przed skorzystaniem z naszych usług oprogramowania.

I - Definicje pojęć

 1. Administrator - spółka Platforma iGabinet Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Bankowa 3/5-1, 78-600 Wałcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539719, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Aplikacja - dedykowane oprogramowanie świadczone przez Administratora, służące zależnie od wariantu, do zarządzania prywatnymi placówkami lekarskimi i usługowymi.
 3. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis internetowy - witryna lub witryny internetowe, których właścicielem jest Administrator poświęcone Aplikacjom świadczonym w ramach oferty i umożliwiające kontakt z Administratorem oraz dokonanie zamówienia Aplikacji w wersji pełniej lub ewaluacyjnej.
 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskiwany jest dostęp do Serwisu oraz Aplikacji.
 6. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Serwisu internetowego, lub podmiot korzystający z Aplikacji na mocy odpowiednich regulaminów i umów, w tym umowy powierzenia danych.

II - Zakres danych gromadzonych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkowników ich danych osobowych, jednak zgodnie z przyjętymi przez nas procedurami do złożenia zamówienia na wersję ewaluacyjną lub pełną Aplikacji, w zakresie danych osobowych wymagamy podania następujących danych: lokalizacji, imienia i nazwiska i adresu e-mail zamawiającego.
 2. Pozostałe informacje podawane w formularzach zamówieniowych Serwisu, służą do profilowania zamówienia i zawierają dane podmiotu zamawiającego, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy świadczenia Aplikacji, w tym umowy powierzenia danych.
 3. Administrator może także poprosić o dane opcjonalne, np. w celach statystycznych, lub o takie, które nie mają wpływu na dokonanie rejestracji ale mogą np. ułatwić dostosowanie Serwisu i Aplikacji do Państwa potrzeb lub usprawnić procesy komunikacyjne.
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Należy jednak mieć na uwadze, że niepodanie niektórych wskazanych jako obligatoryjne, skutkuje brakiem możliwości przesłania formularza i w konsekwencji może uniemożliwić korzystanie z usług Aplikacji oferowanych przez Administratora.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

III - Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w określonych poniżej celach:
  1. realizacji umowy lub zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. kontaktów biznesowych, marketingu bezpośredniego usług Administratora, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu klienta, zwłaszcza pod kątem usług w ofercie operatora będących przedmiotem zainteresowania), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Partnerów, co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu ofertowego produktów i usług Pana/Panią interesujących oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia,
  5. realizacji obwiązku prawnego spełnienia sporządzenia i przechowywania dokumentacji wynikających z właściwych przepisów prawa, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przepisów krajowych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  6. tworzenie przez Administratora zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe Serwisów i Aplikacji, tworzenie modeli statystycznych, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym przypadku kontroli i zapewnienia najwyższej jakości oferowanych usług i Aplikacji.

IV - Udostępnianie danych

 1. Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, czy dostarczania zintegrowanych usług i narzędzi teleinformatycznych w ramach świadczenia usług aplikacji internetowych, Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom w ramach współpracy w realizacji określonych celów, w szczególnych przypadkach również poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi Administrator podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług aplikacji internetowych dla Klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności spółki.
 3. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO. W przypadku konieczności przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

V - Uprawnienia użytkowników związane z ich danymi osobowymi

 1. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. dostępu do danych;
  2. sprostowania danych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
  7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
 2. Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.
 3. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w sekcji zatytułowanej "Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych" niniejszego dokumentu.
 4. Zwracamy uwagę na to, że:
  1. prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
  2. prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;
  3. administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
 5. Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

VI - Pliki cookies, narzędzia analityczne i logi systemowe


 1. Logi systemowe
  1. Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego Serwisy lub Aplikacje Administratora, jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych.
  2. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin serwisów internetowych.
 2. Narzędzia do śledzenia ruchu w sieci
  1. W ramach Serwisu i Aplikacji wykorzystujemy narzędzie do analizy ruchu w sieci Google Analytics firmy Google (Google Inc., USA), w celu tworzenia anonimowych statystyk użytkowników.
  2. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane informacje są przetwarzane w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. Aby zapewnić ochronę danych osobowych, stosujemy funkcję, która przetwarza adres IP tylko w postaci skróconej, aby w ten sposób wykluczyć możliwość powiązania go z użytkownikiem.
  3. Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie oferowanych usług. Dzięki zdobytym statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en&gl=de.
 3. Pliki cookies
  1. Serwisy internetowe i Aplikacje stosują tzw. Cookies ("ciasteczka"), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
  2. W niniejszej Polityce Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisów i Aplikacji internetowych. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie współpracujących a Administratorem.
  3. Rozwiązanie w postaci cookies jest stosowane przez większość rozbudowanych serwisów internetowych w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:
   - utrzymywania sesji użytkowników,
   - tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
   - personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
   - uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
   - dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.
  4. Serwisy i Aplikacje internetowe Administratora stosują następujące rodzaje plików cookies:
   - "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach danego rozwiązania, np. umożliwiające korzystanie z sesji
   - "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, profilowania wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
   - "analityczne" pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w Serwisie lub Aplikacji.
  5. Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych. Nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
  6. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania mechanizmów cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to natromiast powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie stron internetowych w ramach Serwisu lub nieprawidłowe działanie Aplikacji. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.
  7. W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:
   - Chrome
   - Edge
   - Firefox
   - Internet Explorer
   - Opera
   - Safari
   Urządzenia mobilne:
   - Android
   - Windows Phone
   - Blackberry
   - Safari
  8. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

VII - Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych


 • Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Platforma iGabinet Sp. z o.o. Sp. k. prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

  Platforma iGabinet Sp. z o.o. Sp. k.
  Ul. Bankowa 5/3-1
  78-600 Wałcz
  Polska

 • VIII - Nota prawna


  • Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych spółki. Informacja jest jednocześnie utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniem w całości lub w części.
Start  /  Możliwości  /  Realizacje  /  Opinie  /  Cennik  /  FAQ  /  Aktualności  /  Kontakt

Odwiedź nasz profil: